CFOINTRA : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
    พระปิย มหาราช ประสาทสิ่ง ทั้งหลายยิ่ง แก่ปวงชน คนสยาม การเลิกทาส ปราศ รบ พบดังความ ทรงงดงาม น้ำพระทัย หาใดมี ขอนบน้อม พร้อมเกล้า เฝ้าหมอบกราบ รำลึกทราบ พระคุณ บุญไฉน ของประชา หาเลือนลืม ปลื้มฤทัย ขอพระไซร้ เกษมสันต์ สวรรค์เบื้องบน

   
 >>แสดงทั้งหมด
>> แสดงทั้งหมด
 


           1.1 จากแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานในหลายเรื่องของกรมบัญชีกลาง โดยเฉพาะระบบการรับ - จ่ายเงิน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ On - Line เข้าสู่ส่วนกลาง ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของสำนักงานคลังจังหวัดในการทำหน้าที่รับ - จ่ายเงิน จะเปลี่ยนจากระบบกระดาษเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัด

      1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด

      1.3 แผนปฏิรูปกระทรวงการคลัง ในการสร้างความเชื่อถือและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ผ่านเครือข่ายกรมบัญชีกลางในส่วนภูมิภาค ด้วยการอบรมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด ให้เป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Chief Financial Officer :- CFO) ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

      1.4 นโยบายกระทรวงการคลัง เน้นความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากหญ้า และนโยบายปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัด ให้เป็นศูนย์ข้อมูล (Infomaiton Center) ของจังหวัดและกระทรวงการคลัง

     กระทรวงการคลัง จึงมีแนวคิดที่จะปรับบทบาท ให้สำนักงานคลังจังหวัดทำหน้าที่เปรียบเสมือนกระทรวงการคลังในทุกจังหวัด โดยเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัด (CFO) ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ได้เห็นชอบในหลักการปรับบทบาท และภารกิจบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดให้เป็น CFO ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 
 
<<  <  1  >  >>
หน้าที่ : 1 จาก 1